ضد افسردگی

داروهای ضد افسردگی چگونه عمل می کنند؟

این دارو ها که در اصطلاح برخی دارو های شادی آور به آن ها می گویند برای به وجود آوردن احساس شادی در اشخاص می شوند.
این دارو ها برای درمان بیماری هایی همچون وسواس و اضطراب نیز مورد استفاده قرار می گیرند .
برخی از دارو های ضد افسردگی:
1 – دارو های سه حلقه ای
2 – دارو های 4 حلقه ای
3 – دارو های بازدارنده
4 -دارو های مهار کننده
5 -دارو های آنتاگونیست
6 – دارو های آنتاگونیست گرینده ملاتونری
در برخی شرایط شاید این دارو ها به تنهایی پاسخ گو نباشند و بیمار نیاز به روان درمانی داشته باشد.

بستن
مقایسه