حلق و بینی

یکی از مشکلات و بیماری هایی که باعث آزار حلق و بینی شما می شود وجود لوزه بیمار در گلوی شماست لوزه ها غدد لنفاوی ای هستند که در گلوی هر شخص وجود دارد ، این غدد در هنگام بیماری شخص وظیفه حفاظت و مراقبت از بدن را ایفا می کنند و هنگامی که بدن عفونت می کند از بدن در برابر عفونت ها مراقبت می کنند به همین علت کودکی که بسیار دچار سرما خوردگی شود عفونت های مکرر باعث بیمار شدن لوزه هایش می شود که در نتیجه این مورد می بایست شخص بیمار با جراحی لوزه ، لوزه ها بردارد البته در برخی موارد این لوزه ها نیازی به جراحی و حذف شدن ندارند چون تا سن 17 سالگی برخی از تورم ها از بین می روتد و شخص دیگر دچار اذیت نخواهد شد .

بستن
مقایسه