اعصاب و روان

علت مشکلات اعصاب و روان 
مشکلات اعصاب و روان که در کودکان پدیدار می شوند شاید در بزرگ سالی کودکان تاثیرات سو زیادی را بگذارند، شاید بسیاری از این مشکلات در نتیجه رفتار سو ما با کودکان باشد که موجب بروز این مشکلات در آنها شده است در این شرایط وقتی والدین متوجه رفتار غیر عادی و نامتناسب با کودک شدند باید او را تحت نظر یک متخصص روان پزشک و یا روان شناس مورد ویزیت قرار دهند اما این مشکلات روحی ، روانی و یا اعصابی شاید در بسیاری از افراد بزرگ سال نیز نمود پیدا کند، در این شرایط روان پزشک و یا روان شناس شاید برای درمان بیمار بخواهند از برخی دارو های اعصاب روان کمک بگیرند و شاید بسیاری از افراد به علت داشتن افسردگی ، وسواس و یا اضطراب فعال بخواهند این دارو ها را مصرف کنند باید دقت داشته باشیم که هیچ گاه ، هیچ کدام از این قرص های دارویی را بدون دستور پزشک مصرف ننماییم .

بستن
مقایسه